Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินและ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลประสงค์แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ทั้งนี้ต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 153 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
รายละเอียดกิจกรรม :

โครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

      วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน จัดโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางไปศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  พิพิธภัณฑ์การเกษตรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs