Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินและ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลประสงค์แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ทั้งนี้ต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 167 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 26 กันยายน 2560
รายละเอียดกิจกรรม :

เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ มอบสิ่งของช่วยเหลือ

     วันที่ 25 กันยายน 2560 นางสินีนาฎ อินทร์นาค นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะ เดินทางมามอบสิ่งของช่วยเหลือเป็นเตียงผู้ป่วย ผ้าอ้อม เครื่องนอน ฯลฯ ให้แก่ผู้พิการ รายนายมานพ เวชชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดยมีนายบรรจบ ผุดผ่อง นายก อบต.พุนพิน พร้อมสมาชิกสภาฯ และข้าราชการ อบต.พุนพิน รอให้การต้อนรับ ณ หมู่ 2 บ้านดอนเนียง ต.พุนพิน

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs