Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 เบอร์โทร 077-310872 fax 077-310872  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุข
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 0) 12 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไผ่เรียง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0) 11 ธ.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ดู : 7) 9 ธ.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 0) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ในวันพ่อแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของ นวก.การศึกษาจำนวน 1 เครื่อง (ดู : 4) 4 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าสำนักปลัด จำนวน1เครื่อง (ดู : 5) 4 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ (ดู : 3) 4 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 (ดู : 3) 4 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 5) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 5) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ โรงเรียนวัดสระพัง (ดู : 5) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ของ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 4) 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง (ดู : 4) 31 ต.ค. 2561
ประกาศ ขอบเขตของงาน จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV (ดู : 4) 16 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติ ฯ จำนวน 20 เล่ม (ดู : 3) 10 ต.ค. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV (ดู : 3) 10 ต.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายคูนายเรือ หมู่ที่ 1 (ดู : 3) 9 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางแบ่งส่วนราชการ จำนวน 1 อัน (ดู : 2) 9 ต.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง จำนวน 6 รายการ (ดู : 2) 29 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ของกองช่าง จำนวน 5 รายการ (ดู : 3) 29 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ที่ 2 (ดู : 2) 24 ส.ค. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้าง เหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลพุนพิน (ดู : 2) 23 ส.ค. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สายเลียบคลองพังฝั่งซ้าย (ดู : 3) 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางงานพัสดุ จำนวน 1 อัน (ดู : 3) 21 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมี และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ (ดู : 2) 21 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 2) 20 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู : 2) 20 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 1320 ของกองคลัง จำนวน 1 กล่อง (ดู : 2) 10 ส.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (ดู : 3) 25 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโต๊ะหมู่บูชาและผูกผ้า ฯลฯ (ดู : 3) 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ผืน (ดู : 2) 20 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ (สี) จำนวน 2 กล่อง (ดู : 2) 18 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 18 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด 11 รายการ (ดู : 2) 17 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯ (ดู : 3) 17 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 3) 13 ก.ค. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายคูนายเรือ หมู่ที่ 1 (ดู : 3) 13 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพตามระยะรอบการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บว4971สฎ (ดู : 2) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักทรัพยากรบุคคล (ดู : 2) 22 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระพัง จำนวน 2 กล่อง (ดู : 2) 14 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 3) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างคลองพัง หมู่ที่ 2 (ดู : 2) 13 มิ.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5275 สฎ (ดู : 2) 9 มิ.ย. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างคลองพัง หมู่ที่ 2 ตำบลพุนพิน (ดู : 2) 30 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 3) 28 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 (ดู : 3) 28 พ.ค. 2561
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 2) 28 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 2) 2 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5275 สุราษฎร์ธานี (ดู : 3) 19 เม.ย. 2561
ประกาศ ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 3) 9 เม.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ (ดู : 2) 9 เม.ย. 2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดจับคอจานดาวเทียม จำนวน 1 ชุด (ดู : 2) 9 เม.ย. 2561
ประกาศ รายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างคลองพัง (ดู : 2) 7 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 2) 26 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถยนต์ทะเบียน กฉ 5275 สฎ จำนวน 4 เส้น (ดู : 3) 21 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางล้อรถยนต์ทะเบียน บว 4971 สฎ จำนวน 4 เส้น (ดู : 3) 21 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด จำนวน 9 เครื่อง (ดู : 2) 19 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง (ดู : 3) 19 มี.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs