Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไปมีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินและ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ จึงขอให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลประสงค์แจ้งจำนวนเนื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อพนักงานเจ้าหน้าที่งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ทั้งนี้ต้ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง 5 รายการ (ดู : 8) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระพัง - หนองน้ำใส หมู่ที่ 3 (ดู : 9) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์พับ อพปร. จำนวน 1 หลัง (ดู : 6) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 (ดู : 6) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักพัฒนาชุมชน (ดู : 6) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์พร้อมผูกผ้า ชุดเครื่องเสียง เก้าอี้ จัดดอกไม้ ฯลฯ (ดู : 6) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ (ดู : 5) 17 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ศพด. บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 5) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 10 เล่ม (ดู : 11) 13 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่2_2562 (ดู : 17) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) รร.วัดสระพัง ภาคเรียนที่2_2562 (ดู : 16) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ภาคเรียนที่2_2562 (ดู : 16) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านสระพัง ภาคเรียนที่2_2562 (ดู : 14) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย อบต.พุนพิน (ดู : 17) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 16) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ หมู่ที่1,2,3 ต.พุนพิน (ดู : 17) 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างเหมากำจัดขยะ) (ดู : 15) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 15) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตสายไผ่เรียง-ถ.พุนพินบางหลา หมู่ที่ 1 (ดู : 15) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ โครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 14) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 14) 24 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 14) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 14) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารพร้อมพนักงานขับรถ โครงการพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ (ดู : 14) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการปฐมวัย 5 ฐาน ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 14) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนขจง ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 14) 23 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 47 คน (ดู : 14) 20 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการของ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 15) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบานประตู (ดู : 15) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงานของ ศพด. จำนวน 3 ตัว (ดู : 15) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนสายคูนายเรือ (ดู : 15) 16 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 18 ชุด (ดู : 13) 11 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 15) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าของกองช่าง จำนวน 7 รายการ (ดู : 14) 6 ก.ย. 2562
หนังสือเชิญชวน จัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 17) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ สป จำนวน 14 รายการ (ดู : 15) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของ สป จำนวน 2 รายการ (ดู : 15) 2 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ สนง ของ สป จำนวน 15 รายการ (ดู : 15) 2 ก.ย. 2562
ประกาศเชิญชวน โครงการซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 18 ชุด (ดู : 15) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนนสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 (ดู : 15) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการบุกเบิกถนนสายบุญชื่น หมู่ที่ 1 (ดู : 15) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 15) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด (ดู : 16) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์กองคลัง 2 เครื่อง (ดู : 15) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาานของ นวก.การเงิน จำนวน 1 ตัว (ดู : 16) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ของ ศพด.บ้านสระพัง จำนวน 4 กล่อง (ดู : 15) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 5 ถัง (ดู : 15) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ ศพด.บ้านสระพัง (ดู : 15) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดก่อนคืนหลักประกันสัญญาก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.อบต.พุนพิน (ดู : 17) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดก่อนคืนหลักประกันสัญญา วางท่อระบายน้ำสายวัดทุ่งโพธิ์ หมู่ 1 (ดู : 17) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดก่อนคืนหลักประกันสัญญาถนน คสล.สายยุทธศาสตร์ (ตอน 2) หมู่ 2 (ดู : 17) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดก่อนคืนหลักประกันสัญญาถนน คสล.สายทุ่งโพธิ์ (ตอน 2) หมู่ 1 (ดู : 16) 30 ก.ค. 2562
ประกาศผลตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสหกรณ์-คลองพัง หมู่ 1 (ดู : 16) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (ดู : 16) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นทองอุไร 10 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 (ดู : 16) 25 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายคลองพังฝั่งซ้าย หมู่ 2 (ดู : 20) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง กฉ5275สฎ (ดู : 16) 22 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลต์คอนกรีตสายนาทุ่งใหญ่ หมู่ 3 (ดู : 18) 15 ก.ค. 2562
ประกาศ กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ของ อบต.พุนพิน (ดู : 15) 4 ก.ค. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแอร์กองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 16) 2 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs