Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130  
หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   สำนักงาน
   มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
แผนงาน
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลังสามปี
   แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัย
   คู่มือบริการประชาชน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   จดหมายข่าว
   การจัดการองค์ความรู้
   การลดขั้นตอนกระบวนการ
   คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
   แผนประจำปีงบประมาณ
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   พนักงานส่วนตำบล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   ชมรมผู้สูงอายุ
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย (โรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2562 (ดู : 17) 26 มี.ค. 2562
ประกาศถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 26) 12 ก.พ. 2562
ประกาศ วิธีการบริการจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) (ดู : 32) 8 ก.พ. 2562
กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ดู : 34) 31 ม.ค. 2562
ประกาศ การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 (ดู : 20) 22 ม.ค. 2562
ประกาศใช้ระเบียบ/ข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง (ดู : 62) 22 พ.ย. 2561
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการทางานใหม่ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ปรับรูปแบบ/วิธีการทางานใหม่ ด้วยการเน้นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สอด รับและเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย (Thailand 4.0)และระบบ ราชการ 4.0 (ดู : 65) 12 ต.ค. 2561
รณรงค์แยกขยะ ลดโลกร้อน เพื่อโลก เพื่อเรา (ดู : 91) 9 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน (ดู : 43) 12 ก.ค. 2561
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล (ดู : 37) 20 มิ.ย. 2561
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ดู : 42) 30 ก.ย. 2560
กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับการตรวจสอบแสดงตนของผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 42) 15 ก.ย. 2560
รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลพุนพิน (ดู : 37) 23 ส.ค. 2560
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 (ดู : 40) 23 พ.ค. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน พ.ศ. 2560 (ดู : 39) 26 ต.ค. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560 (ดู : 40) 6 ต.ค. 2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 (ดู : 37) 28 ก.ค. 2559
ประกาศ เรือง กำหนดวันเวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายไผ่เรียง-คลองโพธิ์ ม.1 (ดู : 41) 14 มิ.ย. 2559
ประกาศ เรืองการออกสำรวจทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 40) 11 มิ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู : 41) 20 พ.ค. 2559
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก (ดู : 39) 8 ก.พ. 2559
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 (ดู : 43) 1 ก.พ. 2559
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี2559 (ดู : 43) 1 ธ.ค. 2558
การออกหน่วยให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการเคลื่อนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 37) 27 พ.ย. 2558
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน (ดู : 41) 15 ก.ย. 2558
ประชาสัมพันธ์สิทธิ์การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ดู : 38) 14 ก.ย. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ดู : 39) 10 ส.ค. 2558
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ (ดู : 38) 13 ก.ค. 2558
ภัยธรรมชาติ (ดู : 40) 29 พ.ค. 2558
รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (ดู : 38) 20 ต.ค. 2557
ประกาศสอบคัดเลือกบริหารเป็นบริหาร(อบต.พุนพิน) (ดู : 39) 7 ส.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 (ดู : 41) 7 เม.ย. 2556
การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการชำระเงินค่าภาษี (ดู : 40) 3 ธ.ค. 2555
การรับแบบและยื่นแบบแสดงรายการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี 2556 (ดู : 37) 3 ธ.ค. 2555
กำหนดวันให้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ 2556 (ดู : 41) 3 ธ.ค. 2555
ให้เจ้าของป้ายที่มีป้ายติดตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีไปรับรายการแบบพิมพ์ (ดู : 38) 3 ธ.ค. 2555
ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2557 (ดู : 38) 6 พ.ย. 2555
ประกาศสอบราคา (ดู : 39) 24 ส.ค. 2555
หนังสือขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕ (ดู : 39) 10 ส.ค. 2555
ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา (ดู : 38) 5 ก.ค. 2555
ประการศสอบราคาจ้าง 3 โครงการ (ดู : 41) 19 มิ.ย. 2555
ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันกีฬาตำบลพุนพิน ประจำปี ๒๕๕๕ (ดู : 39) 20 พ.ค. 2555
ประชาสัมพันธ์โครงการโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๕๕ (ดู : 41) 15 พ.ค. 2555
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน (ดู : 38) 3 ธ.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์ภาษี 2556 (ดู : 42) 3 ธ.ค. 2554
การลดขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานให้บริการ (ดู : 37) 23 พ.ย. 2554
ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.พุนพิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ (ดู : 37) 23 พ.ย. 2554
การลงทะเบียนผู้พิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ดู : 39) 1 พ.ย. 2554
การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ดู : 40) 1 พ.ย. 2554
ประกาศการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2555 (ดู : 38) 25 ต.ค. 2554
การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2555 ของ อบต.พุนพิน (ดู : 38) 17 ต.ค. 2554
ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2555 (ดู : 40) 17 ต.ค. 2554
ประกาศการชำระภาษีป้าย ปี 2555 (ดู : 42) 17 ต.ค. 2554
ประกาศ ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 38) 8 มิ.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์ อบต.พุนพิน เคลื่อนที่ ประจำปี 2554 (ดู : 41) 16 มี.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ดู : 44) 1 พ.ย. 2553
ลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ดู : 41) 1 พ.ย. 2553
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน 111 หมู่ที่ 1 ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130โทรศัพท์ : 077-310872 โทรสาร : 077-310872
Copyright © 2018. www.phunphin.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs